Mijn favorieten

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De Waard Makelaars en Taxateurs neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. De klachtenprocedure van De Waard Makelaars en Taxateurs is vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend bij De Waard Makelaars en Taxateurs.
De klachtenprocedure kent twee stappen:

Stap 1 klachtenprocedure

Deze stap geeft De Waard Makelaars de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. De Waard Makelaars probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

De Waard Makelaars en Taxateurs
T.a.v. Klachtenafdeling
Postbus 181
8800 AD Franeker
info@waard.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.
Als u niet tevreden bent met de door De Waard Makelaars en Taxateurs aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap 2.

Stap 2 klachtenprocedure

U kunt kiezen voor een second opinion door een onafhankelijke partij. In Nederland is dit:
Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
www.raadvanarbitrage.nl

Tuchtrecht NRVT
De taxateur die zich inschrijft in het register van het NRVT is onderworpen aan de statuten en de reglementen van het NRVT en derhalve ook aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij voor zijn handelen of nalaten in strijd met de Algemene gedrags- en beroepsregels en/of andere reglementen van het NVRT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT). De STNRVT is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.

Klachten kunnen worden ingediend door belanghebbenden, opdrachtgevers of door het NRVT. Klachten worden ingediend bij het klachtenbureau van de STNRVT. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

U kunt een klacht indienen bij het klachtenbureau STNRVT via: info@nrvttucht.nl 

Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM

Klachtenprocedure NVM
NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is de heer J. de Waard RM / RT/ REV daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.

Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC  Nieuwegein
Tel.: 030 – 6085185

Of kijk op www.NVM.nl/klachtenprocedure